W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO od dnia 25.05.2018 r., przygotowaliśmy dla Państwa wykaz informacji, związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Zgodnie z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych podczas rejestracji na stronie www.centurion24.pl, jest PH Centurion sc z siedzibą firmy znajdującej się przy ul. Gryfitów 2/I w Kołobrzegu, NIP 671-181-38-41.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie celem realizacji i obsługi złożonego przez Panią/Pana zamówienia na portalu www.centurion24.pl, w tym kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę email celem poinformowania Panią/Pana o wysyłce zamówionego towaru oraz podczas obsługi reklamacji i zwrotów.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, chyba że Pani/Pan wyrazili na to stosowną zgodę.

Przechowywane dane są zabezpieczone hasłem z użyciem szyfrowania i nie ma możliwości dostępu do tych danych dla osób do tego nie upoważnionych. Administrator nie ma możliwości wglądu do utworzonego przez Panią/Pana hasła, które służy zabezpieczeniu Pani/Pana konta na platformie www.centurion24.pl.

Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Administrator przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z właściwych przepisów prawa. Podpowierzenie Danych następuje na podstawie stosownej umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego.

W przypadku podpowierzenia danych przez Administratora kolejnemu podmiotowi ("Kolejny Przetwarzający") podmiot ten obowiązywać będą odpowiednio takie same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między Administratorem a Przetwarzającym, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało właściwym przepisom prawa, a od 25 maja 2018 roku w szczególności wymogom wynikającym z RODO.

Podpowierzenie Pani/Pana danych jest wymagane celem obsługi złożonego zamówienia na platformie www.centurion24.pl. Przez obsługę rozumie się zmiany statusu zamówienia, przygotowanie etykiety celem wysyłki zamówienia oraz kontakt poprzez email, sms lub telefoniczny w celu poinformowania Pani/Pana o wysyłce zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności, w tym realizacji zamówień.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przesłania przez Panią/Pana do PH Centurion sc informacji o zakończeniu korzystania ze Sklepu www.centurion24.pl lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez PH Centurion sc narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: zamowienia@centurion24.pl