Regulamin sklepu

Sklep internetowy centurion24.pl obsługiwany jest przez firmę Centurion s.c. zarejestrowaną pod adresem Gryfitów 2/I, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-181-38-41, REGON: 321390432.

Domena www.centurion24.pl jest własnością firmy Centurion S.C. Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe oraz te, z których ma prawo korzystać Centurion S.C, a które umieszczone są na stronach Sklepu są prawnie zastrzeżone.

I. Zamawianie towaru i realizacja zamówień

 1. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż internetową towarów poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Sklep realizuje zamówienia oraz dokonuje wysyłek zamówionych produktów wyłącznie na obszarze rynku Polski.
 5. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.centurion24.pl lub telefonicznie pod numerem podanym na stronie sklepu.
 6. Prezentowane towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone oraz opatrzone zdjęciem. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o cenie towaru oraz jego właściwościach.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację złożonego przez Konsumenta zamówienia. Sprzedający poda informację o planowanym wycofaniu danego towaru, która będzie widoczna obok zdjęcia towaru pod adresem internetowym Sklepu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu.
 9. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 10. W celu złożenia zamówienia Konsument:
  1. wchodzi na stronę internetową www.centurion24.pl,
  2. wybiera towar, którego zakupu chce dokonać,
  3. po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów,
  4. w koszyku zakupów - Konsument uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 11. Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury, na życzenie Konsumenta konieczne jest podanie przez Konsumenta potrzebnych danych.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz po dokonaniu płatności za towar (za wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze).
 13. Sprzedający może kontaktować się z Konsumentem na podany przez Konsumenta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Konsument podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 14. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 15. Wszystkie towary wysyłane są do Konsumenta w czasie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia oraz w przypadku dokonywania przedpłaty za towar - po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
 16. Towary, za które Konsument dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego.
 17. Do każdego zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Konsumenta faktura.
 18. Do czasu dokonania płatności Konsument ma możliwość dokonania zmiany w złożonym zamówieniu. Konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego mailowo lub telefonicznie. Sprzedający, o ile będzie taka możliwość, dokona zmian w zamówieniu o czym niezwłocznie poinformuje Konsumenta na adres e-mail podany przez Konsumenta.

 

II. Płatności za zamówione towary, dostawa i czas oczekiwania

 1. Konsument może wybrać sposób zapłaty za zamówione produkty:
  1. przelewem – lub
  2. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) - zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.
  3. za pomocą płatności elektronicznych przelewy24 (szybki przelew lub płatność kartą).
   operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Zapłata powinna być dokonana przez Konsumenta niezwłocznie po dokonaniu zakupu.
 3. W przypadku nieotrzymania płatności przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Konsumenta, zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta a zamówienie zostanie anulowane.
 4. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem kuriera Pocztex. Koszty transportu są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.
 5. Konsument pokrywa koszty transportu. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Konsumenta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
 6. Przy zamówieniach o łacznej kwocie brutto powyżej 500 zł obowiązuje dostawa GRATIS!
 7. Zamówiony towar zostanie wysyłany na adres dostawy podany przez Konsumenta.
 8. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
 9. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Konsument zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad.

 

III. Ceny i dostępność towarów

 1. Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Ceny za dostarczenie towarów uwzględniające różne formy dostawy i płatności udostępnione są na stronie internetowej Sklepu. Cena podana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Konsumenta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmienia się. Cena ostateczna zawiera również koszt dostarczenia towaru.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Konsumenta obowiązuje cena, która widoczna była przy towarze w chwili składania zamówienia.
 3. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Konsumentów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 4. W przypadku braku danego towaru w ramach złożonego zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Konsumenta na podany adres e-mail lub telefonicznie o problemach związanych z realizacją zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Konsumenta ze złożonego zamówienia zostanie ono wycofane przez Sprzedającego a jeżeli Konsument wcześniej dokonał zapłaty za to zamówienie, uiszczone kwoty zostaną Konsumentowi zwrócone. Konsument ma również możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeżeli część z zamówionych produktów jest dostępna lub pełnej realizacji zamówienia w przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na dłuższy czas oczekiwania.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego towarów.
 6. Sprzedający przed planowanym wstrzymaniem działalności Sklepu oraz wstrzymaniem dystrybucji towarów poinformuje Konsumentów o planowanej przerwie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta podany podczas zamawiania towaru – dotyczy to Konsumentów, których zamówienia są w trakcie realizacji.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich zamówień przyjętych do realizacji przed poinformowaniem Konsumentów o planowanej przerwie – tj. do czasu rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Sklepu i dystrybucji towarów.

 

IV. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (zgodnie z art. 27 tej ustawy).
 2. Konsument zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie płatności poniesione przez Konsumenta w tym cenę towaru oraz koszt jego dostarczenia.
 4. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Konsumenta, przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego Gryfitów 2/I, 78-100 Kołobrzeg. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiej dokonał Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, na rachunek wskazany przez Konsumenta.

 

V. Reklamacje

 1. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność towaru z umową.
 2. Konsument ma prawo żądać: wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.
 4. Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia zamówienia (przykładowo: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, swoje dane).
 5. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacyjny, którego wzór znajduje się nas stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się w terminie 14 dni do żądania Konsumenta co do usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy, oznacza to, że uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną.
 8. W przypadku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należy w szczególności możliwość:
  1. skontaktowania się z właściwym miejscowo rzecznikiem praw konsumentów (więcej informacji: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php),
  2. uzyskania wsparcia w Federacji Konsumentów (więcej informacji: http://www.federacja-konsumentow.org.pl),
  3. podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu poprzez mediacje, arbitraż, komisje skargowe działające przy różnego typu organizacjach wspierających konsumentów (więcej informacji: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 10. Na wybrane towary producent udziela gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi. W przypadku towarów objętych gwarancją, Konsument ma prawo wyboru, czy będzie reklamował towar na podstawie przepisów dotyczących gwarancji, czy rękojmi.
 11. W przypadku ujawnienia się wad zakupionego towaru w terminie obowiązywania gwarancji, Konsument jest uprawniony w zależności od rodzaju towaru do żądania usunięcia wady fizycznej towaru, wymiany części lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. W takim przypadku, producent w zależności od rodzaju towaru, będzie zobowiązany do naprawy wadliwego towaru, wymiany uszkodzonych części lub wymiany towaru na nowy, ewentualnie w przypadku braku możliwości naprawy towaru oraz niedostępności nowego towaru wolnego od wad, do zwrotu zapłaconej ceny.
 12. Z uwagi na fakt, iż jedynie wybrane towary posiadają gwarancję oraz, że treść gwarancji różni się w zależności od konkretnego towaru, oświadczenie gwarancyjne zawierające szczegółową treść gwarancji w stosunku do danego towaru, w tym m. in. nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce; czas trwania gwarancji; terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej; uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady; stwierdzenie dotyczące braku możliwości zawieszenia lub ograniczenia uprawnień wynikających z reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, jest umieszczone w opisie towaru znajdującym na stronie internetowej Sklepu.
 13. Konsument ma prawo żądać od podmiotu udzielającego gwarancji wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych i RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych podczas rejestracji na stronie www.centurion24.pl, jest PH Centurion sc z siedzibą firmy znajdującej się przy ul. Gryfitów 2/I w Kołobrzegu, NIP 671-181-38-41.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie celem realizacji i obsługi złożonego przez Panią/Pana zamówienia na portalu www.centurion24.pl, w tym kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę email celem poinformowania Panią/Pana o wysyłce zamówionego towaru oraz podczas obsługi reklamacji i zwrotów.

 3. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, chyba że Pani/Pan wyrazili na to stosowną zgodę.

 4. Przechowywane dane są zabezpieczone hasłem z użyciem szyfrowania i nie ma możliwości dostępu do tych danych dla osób do tego nie upoważnionych. Administrator nie ma możliwości wglądu do utworzonego przez Panią/Pana hasła, które służy zabezpieczeniu Pani/Pana konta na platformie www.centurion24.pl.

 5. Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

 6. Administrator przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z właściwych przepisów prawa. Podpowierzenie Danych następuje na podstawie stosownej umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego.

 7. W przypadku podpowierzenia danych przez Administratora kolejnemu podmiotowi ("Kolejny Przetwarzający") podmiot ten obowiązywać będą odpowiednio takie same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między Administratorem a Przetwarzającym, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało właściwym przepisom prawa, a od 25 maja 2018 roku w szczególności wymogom wynikającym z RODO.

 8. Podpowierzenie Pani/Pana danych jest wymagane celem obsługi złożonego zamówienia na platformie www.centurion24.pl. Przez obsługę rozumie się zmiany statusu zamówienia, przygotowanie etykiety celem wysyłki zamówienia oraz kontakt poprzez email, sms lub telefoniczny w celu poinformowania Pani/Pana o wysyłce zamówienia.

 9. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności, w tym realizacji zamówień.

 10. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda. 

 11. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przesłania przez Panią/Pana do PH Centurion sc informacji o zakończeniu korzystania ze Sklepu www.centurion24.pl lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez PH Centurion sc narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 13. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 14. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: zamowienia@centurion24.pl

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.